Ana sayfa Tebriz Mescid-e Kabud

Mescid-e Kabud

255
0

1465’te ya­pıl­mış olan Ma­vi Ca­mi (Mescid-i Ka­bud) ge­çir­di­ği bir­çok dep­rem­den son­ra yıkılmış ve ha­ra­be ha­li­ne gel­miş­ti. Günümüzde iyi bir şe­kil­de res­to­re edil­miş­tir. Ca­mi­deki çi­ni­ler gü­zel­li­ği­ni ko­ru­mak­ta ve bu ca­mi­ye “İs­lam’ın Tur­ku­va­zı” adı­nın ve­ril­me­si­ni hak­lı çı­kart­mak­ta­dır. Caminin duvarlarına “Al­lah” adı, ma­vi çi­ni­ler­le Arap harf­le­riy­le ya­zıl­mış ve bu ya­zı çe­şit­li şe­kil­ler­de tek­rar­lan­mış­tır. Bunla­rın 1001 ta­ne ol­du­ğu söy­le­nir.

Ca­mi­ye 17 met­re yük­sek­li­ğin­de­ki bü­yük bir gi­rişten giriliyor. Daha son­ra ge­niş bir alan sunan ana ya­pı­yı gö­re­cek­si­niz. Gi­riş ka­pı­sı­nın ko­lon­ların­da “Al­lah, Mu­ham­med ve Ali” isim­le­ri du­var­cı­lık us­ta­lı­ğı­nın çok gü­zel bezeme ör­nek­le­ri ile iş­len­miş du­rum­da­dır.

Caminin gi­ri­şine gö­re arka ta­raf­ta bu­lu­nan kü­çük oda­yı gör­me­den geç­me­yin. Bu­ra­sı, Karakoyunlu Şah­ları’nın özel na­maz kıl­ma me­ka­nıy­dı. Bu mekanda du­var­la­rın alt bö­lüm­le­ri mer­mer, üst kı­sım­la­rı ise al­tın ve la­pis taş­la­rıy­la işlenmişti.

Ka­ra­ko­yun­lu sultan­ların­dan Ci­han Şa­hın tür­be­si birkaç basamakla inilen mahzen gibi bir yerdedir.

Mescid’in bahçesi “Khagani Bahçesi” diye bilinir. Burada 12. yüzyılda yaşamış olan ünlü Azeri şairi Afzaladdin Bedel Khagani’nin bir heykeli var. Bu heykel ve civarındaki park bölümü hem yerli hem de yabancı turistler tarafından büyük ilgi görmektedir.

Khagani heykeli ve Zafer Bozkaya

Tebriz Sayfası

Önceki makaleNadir Şah Müzesi ve Türbesi
Sonraki makaleRehberiniz