Ana sayfa Dini İnanışlar İmam Camii

İmam Camii

181
0

Bir is­mi Ab­ba­si Ca­mi Mes­ci­di, bir baş­ka is­mi ise Mes­cid-i Şah olan bu ya­pı dün­ya­nın en in­ce iş­lemer­le bezen­miş bi­na­la­rın­dan bi­ri­sidir. Günümüzde ismi İmam Camii olarak değiştirilmiştir. Ya­pı­mı­na 1612 yı­lın­da baş­lan­mış ve 1638 yı­lın­da bi­ti­ril­miş­tir. Bin yıl­lık ca­mi mi­ma­ri­si ge­le­ne­ği­nin, taş oy­ma sa­na­tı­nın ve çi­ni­ci­li­ğin ge­tir­di­ği bi­ri­kim­le­rin so­nun­da, bu ya­pı eş­siz süs­le­me­le­riy­le dün­ya­nın sa­yı­lı eser­le­ri ara­sı­na gir­miş­tir. Ca­mi­’nin yü­zü­nün Mek­ke’ye dö­nük olması için mey­dan­la 45 de­re­ce­lik açı oluştura­cak biçimde in­şa edilmiş­tir. Meydanın kabe yönünde yapılmamış olmasının yarattığı hata bu şekilde düzeltilmiş oldu.

Gi­riş ka­pı­sı, mey­da­nın mi­ma­ri­si­nin bir yan­sı­ma­sı gi­bi dü­şü­nül­müş, bir ca­mi­den çok, zi­ya­ret­çi­le­re “Hoş­gel­din” di­yen yük­sek bir es­te­tik kay­gı­yı ve inceliği öne çı­karmış gi­bi­dir. Girişte bulunan tek parça taştan yapılı ve dev bir kase biçimindeki kapta her zaman su bulunuyor. Eski dönemlerde namazdan çıkanların içmesi için burada su veya şerbet bulundurulduğu anlatılıyor.

Safevi sultanı Şah Ab­bas, Şeyh Lüt­ful­lah Ca­mii­ni ken­di özel iba­de­ti için yap­tır­mış ol­sa da, İmam Ca­mi­i’nde iki adet dev med­re­se­yi hal­kın hiz­me­ti­ne sun­muş­tur.

Bi­na­nın için­de dört bö­lüm var­dır. Bun­lar­dan ilki ge­niş bir ve­ran­da­ya ko­num­lan­mış olan Gül­des­te’ye (mi­na­re) açı­lır.

Gü­ney bö­lü­mü, en bü­yük olan bö­lüm­dür ve üze­rin­de 38 met­re yük­sek­li­ğin­de de­va­sa bir küm­bet bu­lu­nan ge­niş na­maz bö­lü­mü­ne açı­lır. İmam Camiindeki mi­na­reler 42 m. yüksekliğindedir.

Küm­be­tin al­tın­da ses yan­sıtma oyun­la­rı de­ne­ye­bi­lir­si­niz. Her­han­gi bir yer­den çok al­çak ses­le bi­le ko­nuş­sa­nız ses sa­lo­nun her ye­rin­den ra­hat­lık­la işitilir. Kub­be­nin iç yü­zü ve du­var­la­rı ge­ne eş­siz iş­le­me­ler­ ve bezemelerle kap­lı­dır.

Bu­ra­da­ki çi­çek de­sen­le­ri al­tın yal­dız­lı, sa­rı ve be­yaz renk­li­dir. Bu renk­ler, ar­ka plan­da­ki tur­ku­vaz ma­vi­si­nin ko­yu de­se­ni ile tam bir uyum sağ­la­mış­tır.

Na­maz kı­lı­nan yer­de kub­be­nin tam al­tın­da du­run. Yer­de­ki taş­la­rda du­rmanız gereken yer belirlenmiştir. Bu­ra­da yük­sek ses­le konuşun, bir­çok fark­lı yer­den yankı gel­di­ği­ni du­ya­cak­sı­nız!

Ya­pı­lan bi­lim­sel araş­tır­ma­lar­da 49 fark­lı yer­den eko gel­di­ği tes­bit edil­miştir. İn­san ku­la­ğı bun­la­rın sa­de­ce 12 ta­ne­si­ni du­ya­bi­lir.

İşaretli olan yer, yedi değişik ölçüdeki taşlarla yapılmıştır. Burada durup yukarıya bakarsanız, kubbede 8 pencerenin bulunduğunu göreceksiniz. Bu durumun bir açıklaması şöyledir : “Yeryüzündeki 7 makamı aşmayı başaran kişi, gökyüzündeki 8 cennete ulaşır.”

İsfehan Sayfası