Ana sayfa Tarih Moğollar Dönemi

Moğollar Dönemi

204
0

Ilhanlı’lardan kalma Olcaytu Mihrabı ismindeki minber. Mescid JameIsfehan

1220’de Cen­giz Han yö­ne­ti­min­de­ki Mo­ğol or­du­la­rı­nın is­ti­la­sıyla Sel­çuk­lu Dev­le­ti yı­kıl­dı. Cen­giz Han’ın to­ru­nu Hü­la­gü za­ma­nın­da en yük­sek dö­ne­mi­ne ulaşan Mo­ğol is­ti­la­sı sı­ra­sın­da Teb­riz, Mo­ğol­la­rın baş­ken­ti ol­du.

İlhanlı’lar
Hıris­ti­yan­lık ile Bu­dizm ara­sın­da hangi dini seçeceği konusunda bo­ca­la­yan Hü­la­gü Han, ül­ke­de­ki sos­yal bas­kı­la­ra da­ya­na­ma­ya­rak Müs­lü­man­lı­ğı seç­ti. Ken­di­si­ne “İl Han” is­mi­ni ver­di. Da­ha son­ra ku­ru­lan İl­han­lı­lar dev­le­ti de bu is­mi de­vam et­tir­di. Mo­ğol­lar, el­le­ri­ne ge­çir­dik­le­ri şe­hir­ler­de­ki eski sa­nat eser­le­ri­ni ya­kıp yı­kar­ken bir yan­dan da ye­ni eser­ler yap­tı­lar. Zen­can ya­kın­la­rın­da­ki Güm­bed-i Sul­ta­ni­ye bunlar­dan en önem­li­si­dir. Böl­ge­de­ki kan­lı Mo­ğol iş­ga­li, 200 yıl ka­dar sür­dü.

Ana Sayfa

Önceki makaleBazar-ı Bozurg
Sonraki makaleHalklar