Ana sayfa Dini Inanışlar İmam Camii

İmam Camii

42
0

Bir is­mi Ab­ba­si Ca­mi Mes­ci­di, bir baş­ka is­mi ise Mes­cid-i Şah olan bu ya­pı dün­ya­nın en in­ce iş­lemer­le bezen­miş bi­na­la­rın­dan bi­ri­sidir. Ya­pı­mı­na 1612 yı­lın­da baş­lan­mış ve 1638 yı­lın­da bi­ti­ril­miş­tir. Bin yıl­lık ca­mi mi­ma­ri­si ge­le­ne­ği­nin, taş oy­ma sa­na­tı­nın ve çi­ni­ci­li­ğin ge­tir­di­ği bi­ri­kim­le­rin so­nun­da, bu ya­pı eş­siz süs­le­me­le­riy­le dün­ya­nın sa­yı­lı eser­le­ri ara­sı­na gir­miş­tir. Ca­mi­’nin yü­zü­nün Mek­ke’ye dö­nük olması için mey­dan­la 45 de­re­ce­lik açı oluştura­cak biçimde in­şa edilmiş­tir. Meydanın kabe yönünde yapılmamış olmasının yarattığı hata bu şekilde düzeltilmiş oldu.

Gi­riş ka­pı­sı, mey­da­nın mi­ma­ri­si­nin bir yan­sı­ma­sı gi­bi dü­şü­nül­müş, bir ca­mi­den çok, zi­ya­ret­çi­le­re “Hoş­gel­din” di­yen yük­sek bir es­te­tik kay­gı­yı ve inceliği öne çı­karmış gi­bi­dir. Girişte bulunan tek parça taştan yapılı ve dev bir kase biçimindeki kapta her zaman su bulunuyor. Eski dönemlerde namazdan çıkanların içmesi için burada su veya şerbet bulundurulduğu anlatılıyor.

Şah Ab­bas, Şeyh Lüt­ful­lah Ca­mii­ni ken­di özel iba­de­ti için yap­tır­mış ol­sa da, İmam Ca­mi­i’nde iki adet dev med­re­se­yi hal­kın hiz­me­ti­ne sun­muş­tur.

Bi­na­nın için­de dört bö­lüm var­dır. Bun­lar­dan ilki ge­niş bir ve­ran­da­ya ko­num­lan­mış olan Gül­des­te’ye (mi­na­re) açı­lır.

Gü­ney bö­lü­mü, en bü­yük olan bö­lüm­dür ve üze­rin­de 38 met­re yük­sek­li­ğin­de de­va­sa bir küm­bet bu­lu­nan ge­niş na­maz bö­lü­mü­ne açı­lır. İmam Camiindeki mi­na­reler 42 m. yüksekliğindedir.

Küm­be­tin al­tın­da ses yan­sıtma oyun­la­rı de­ne­ye­bi­lir­si­niz. Her­han­gi bir yer­den çok al­çak ses­le bi­le ko­nuş­sa­nız ses sa­lo­nun her ye­rin­den ra­hat­lık­la işitilir. Kub­be­nin iç yü­zü ve du­var­la­rı ge­ne eş­siz iş­le­me­ler­ ve bezemelerle kap­lı­dır.

Bu­ra­da­ki çi­çek de­sen­le­ri al­tın yal­dız­lı, sa­rı ve be­yaz renk­li­dir. Bu renk­ler, ar­ka plan­da­ki tur­ku­vaz ma­vi­si­nin ko­yu de­se­ni ile tam bir uyum sağ­la­mış­tır.

Na­maz kı­lı­nan yer­de kub­be­nin tam al­tın­da du­run. Yer­de­ki taş­la­rda du­rmanız gereken yer belirlenmiştir. Bu­ra­da yük­sek ses­le konuşun, bir­çok fark­lı yer­den yankı gel­di­ği­ni du­ya­cak­sı­nız!

Ya­pı­lan bi­lim­sel araş­tır­ma­lar­da 49 fark­lı yer­den eko gel­di­ği tes­bit edil­miştir. İn­san ku­la­ğı bun­la­rın sa­de­ce 12 ta­ne­si­ni du­ya­bi­lir.

İşaretli olan yer, yedi değişik ölçüdeki taşlarla yapılmıştır. Burada durup yukarıya bakarsanız, kubbede 8 pencerenin bulunduğunu göreceksiniz. Bu durumun bir açıklaması şöyledir : “Yeryüzündeki 7 makamı aşmayı başaran kişi, gökyüzündeki 8 cennete ulaşır.”

İmam Mescidi

İsfehan Sayfası

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here